سفارش تولید

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور آمادگی پذیرش پیشنهادها و سفارش‌های شما را دارد.

گروه پژوهشی دادگان پیش از این پیکره‌های زبانی مختلفی را به شرحی که در ذیل آمده است تهیه کرده است:

  1. پیکرۀ دادگان صرفی
  2. پیکرۀ دادگان نحوی
  3. پیکرۀ دادگان معنایی
  4. پیکرۀ NER

این گروه در فاز تهیهٔ دادگان گفتمانی است.

ما می‌توانیم حجم داده‌ای مورد نیاز را برای شما تامین کنیم.

اگر موتور شما با درصدی از دقت، داده‌ای را برچسب‌گذاری کرده است و شما تمایل دارید خروجی خود را به یک پیکرۀ برچسب‌خوردۀ با نظارت تبدیل کنید، ما آمادگی داریم تا این کار را برای شما انجام دهیم.

اگر در حوزه‌ای تخصصی کار می‌کنید و داده‌های عمومی نیاز شما را برطرف نمی‌کند، ما می‌توانیم پیکره‌های خاص‌منظوره تهیه کنیم و داده‌های موجود را بنا به نیاز شما مجهز کنیم.

اگر در پژوهش‌های زبانشناختی خود نیاز به فهرست بسامدی واژه‌ها دارید ما می‌توانیم در متون موردنظر شما فهرست موردنیاز را تهیه کنیم و در اختیار قرار دهیم.

پیشنهاد داده سفارش داده

© ۲۰۱۸ CRCIS All Rights Reserved.‎